gen-med

Fotogrametria niskiego pułapu

fotogrametria i teledetekcja zajmująca się pozyskiwaniem i
obróbką fotografii z kamer i sensorów zamontowanych na pokładzie dronów (UAV).
Zastosowanie dronów w fotogrametrii spowodowało iż usługi te stały się cenowo bardziej
przystępne niż podobne usługi z wykorzystaniem samolotów czy śmigłowców.
Do niewątpliwych zalet fotogrametrii niskiego pułapu możemy zaliczyć:

powierzchnia opracowania 50m2 – 150km2
terenowa odległość próbkowania – GSD – 0.015 – 0.45m
dokładność względna pozioma: 1-1,7 GSD
Dokładność wysokościowa: 0.05m
Odległość od obiektu: 10-1000m

Końcowym produktem fotogrametrii niskiego pułapu mogą być:

Ortofotomapy – rastrowe, ortogonalne obrazy terenu, powstałe w wyniku przetworzenia serii zdjęć lotniczych. Mapy te często są wyposażone w georeferencję umożliwiającą pomiar współrzędnych płaskich.

Numeryczne Modele Terenu (DTM, NMT) – numeryczne, cyfrowe (dyskretne) parametrów
topograficznych terenu, wraz z danymi umożliwiającymi odtworzenie jego kształtu na danym obszarze. DTM obecnie stanowi niezależny i samodzielny produkt geodezyjny, będący kluczową referencyjną warstwą informacyjną dla systemów GIS i dalszych analiz.

Numeryczne Modele Pokrycia Terenu (NMPT) DSM – jest to rozszerzenie DSTM o dane powierzchniowe i obiekty znajdujące się na i ponad powierzchnią, takie jak budynki, drzewa, mosty itp

Obliczenia kubatury – materiał fotograficzny uzyskany w wyniku nalotów fotogrametrycznych i specyficzna jego obróbka umożliwia obliczanie objętości wykoipów czy nasypów itp.

fotogrametria

NDVI
NDVI

Precyzyjne rolnictwo (NDVI)

Do pozyskiwania materiału stosdowana tu jest kamera rejestrująca obraz w bliskiej podczerwieni, a dane z niej uzyskiwane wykorzystywane są do
tworzenia znormalizowanego różnicowego wskaźnika wegetacji NDVI. Wskaźnik ten służy do zbierania informacji o natężaniu fotosyntezy i prognozowania plonów czy ilości biomasy wytworzonej przez cały ekosystem. Analiza informacji oraz ich klasyfikacja na ortomapie umożliwia właściwą interpretację danych i utworzenie wskaźnikowej analizy.

Przy pomocy fotogrametrii NDVI można:
określić kondycję roślinności w określonym terenie
monitorować stan roślinności pod kątem wegetacji, infekcji, szkodników, nawodnienia itp.
opracowywać mapy do precyzyjnych oprysków i nawożenia
prognozować ilość plonów
identyfikować złe funkcjonowanie maszyn.

Analizy NDVI mogą pomóc w:
zwiększeniu plonów
redukcji zużycia nawozów i środków ochrony roślin
maksymalizacji wydajności gospodarstwa
określaniu szkód łowieckich i po klęskach żywiołowych
obliczeniach powierzchni areałow uprawnych

NDVI

gen-med

Zastosowanie praktyczne fotogrametrii niskiego pułapu:

Budownictwo – Łatwość i powtarzalność realizacji nalotów fotogrametrycznych umożliwia cykliczną rejestrację określonego terenu, co umożliwia rejestrację zmian na nim następujących.Ta właściwość znajduje zastosowanie w dokumentowaniu postępów w inwestycji budowlanej. Wykorzystujemy tu zwykłą fotografię lotniczą, ale też ortomapy czy DTM, DSM.

Monitoring małych obszarów Nalot na niewielkiej powierzchni umożliwia bardzo dokładne zobrazowanie terenu, niedostępne gołym okiem dla obserwatora. Monitoring taki może być przeprowadzany cyklicznie, odsłaniając specyficzne właściwości monitorowanego terenu i szczególową rejestrację zmian na nim zachodzących. Monitoring tego rodzaju jest wykorzystywany do generowania numerycznych modeli terenu np. wałów przeciwpowodziowych, terenów zalewowych. Innym zastosowaniem jest archeologia lotnicza, w której pomaga w wykryciu specyficznych sztucznych form terenu niedostępnych do rejestracji za pomocą innych technik.

Inwentaryzacje i monitoring terenów inwestycyjnych i przemysłowych. W tej dziedzinie zastosowanie mają przede wszystkim Numeryczne Modele Pokrycia Terenu (DSM) oraz chmury punktów. W ten sposób monitorujemy każdy rodzaj budowli, obszary przemysłowe, szczególnie te do których bezpośredni dostęp jest mocno utrudniony, lub niebezpieczny. Co najważniejsze pomiar taki jest nieinwazyjny, nie ingeruje w badany obiekt, oraz umożliwa obserwowanie jego z pewnej odległości, perspektywy, która z ziemi trudna była by do uzyskania.

Krótkoterminowe aktualne mapy. Nałożenie obrazu rastrowego (np. dowolnej gotowej mapy) z mapą wektorową umożliwia porównanie i szczegółową ewidencję obiektów naziemnych. Ortomapy wygenerowane z nalotów UAV często służą do ewidencji gruntów i budynków (EGiB)

Architektura i konserwacja zabytków. Dane pozyskane ze specyficznego nalotu UAV umożliwiają uzyskanie gęstej chmury punktów, która
jest produktem wyjściowym dla dalszej obróbki w programach architektonicznych np. ArchiCAD, czy innych programów do generowania modeli 3D budynków.

UAV Architektura