FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA

Fotogrametria niskiego pułapu

Fotogrametria i teledetekcja zajmują się pozyskiwaniem i obróbką fotografii z kamer i sensorów zamontowanych na pokładzie dronów (UAV). Zastosowanie dronów w fotogrametrii spowodowało iż usługi te stały się cenowo bardziej przystępne niż podobne usługi z wykorzystaniem samolotów czy śmigłowców. Do niewątpliwych zalet fotogrametrii niskiego pułapu możemy zaliczyć:
 • powierzchnia opracowania 50m2 – 150km2
 • terenowa odległość próbkowania – GSD – 0.015 – 0.45m
 • dokładność względna pozioma: 1-1,7 GSD
 • Dokładność wysokościowa: 0.05m
 • Odległość od obiektu: 10-1000m
 • Efekt końcowy

  Końcowym produktem fotogrametrii niskiego pułapu mogą być:
 • Ortofotomapy – rastrowe, ortogonalne obrazy terenu, powstałe w wyniku przetworzenia serii zdjęć lotniczych. Mapy te często są wyposażone w georeferencję umożliwiającą pomiar współrzędnych płaskich.
 • Numeryczne Modele Terenu (DTM, NMT) – numeryczne, cyfrowe (dyskretne) parametrów topograficznych terenu, wraz z danymi umożliwiającymi odtworzenie jego kształtu na danym obszarze. DTM obecnie stanowi niezależny i samodzielny produkt geodezyjny, będący kluczową referencyjną warstwą informacyjną dla systemów GIS i dalszych analiz.
 • Numeryczne Modele Pokrycia Terenu (NMPT) DSM – jest to rozszerzenie DSTM o dane powierzchniowe i obiekty znajdujące się na i ponad powierzchnią, takie jak budynki, drzewa, mosty itp
 • Obliczenia kubatury – materiał fotograficzny uzyskany w wyniku nalotów fotogrametrycznych i specyficzna jego obróbka umożliwia obliczanie objętości wykopów czy nasypów itp.
 • Precyzyjne rolnictwo (NDVI)

  Do pozyskiwania materiału stosdowana tu jest kamera rejestrująca obraz w bliskiej podczerwieni, a dane z niej uzyskiwane wykorzystywane są do tworzenia znormalizowanego różnicowego wskaźnika wegetacji NDVI. Wskaźnik ten służy do zbierania informacji o natężaniu fotosyntezy i prognozowania plonów czy ilości biomasy wytworzonej przez cały ekosystem. Analiza informacji oraz ich klasyfikacja na ortomapie umożliwia właściwą interpretację danych i utworzenie wskaźnikowej analizy. Przy pomocy fotogrametrii NDVI można:
 • określić kondycję roślinności w określonym terenie
 • monitorować stan roślinności pod kątem wegetacji, infekcji, szkodników, nawodnienia itp.
 • opracowywać mapy do precyzyjnych oprysków i nawożenia
 • prognozować ilość plonów
 • identyfikować złe funkcjonowanie maszyn.
 • Analizy NDVI mogą pomóc w:
 • zwiększeniu plonów
 • redukcji zużycia nawozów i środków ochrony roślin
 • maksymalizacji wydajności gospodarstwa określaniu szkód łowieckich i po klęskach żywiołowych
 • obliczeniach powierzchni areałow uprawnych
 • Brusy z lotu drona

  Zastosowanie praktyczne fotogrametrii niskiego pułapu

 • Budownictwo – Łatwość i powtarzalność realizacji nalotów fotogrametrycznych umożliwia cykliczną rejestrację określonego terenu, co umożliwia rejestrację zmian na nim następujących.Ta właściwość znajduje zastosowanie w dokumentowaniu postępów w inwestycji budowlanej. Wykorzystujemy tu zwykłą fotografię lotniczą, ale też ortomapy czy DTM, DSM.
 • Monitoring małych obszarów Nalot na niewielkiej powierzchni umożliwia bardzo dokładne zobrazowanie terenu, niedostępne gołym okiem dla obserwatora. Monitoring taki może być przeprowadzany cyklicznie, odsłaniając specyficzne właściwości monitorowanego terenu i szczegółową rejestrację zmian na nim zachodzących. Monitoring tego rodzaju jest wykorzystywany do generowania numerycznych modeli terenu np. wałów przeciwpowodziowych, terenów zalewowych. Innym zastosowaniem jest archeologia lotnicza, w której pomaga w wykryciu specyficznych sztucznych form terenu niedostępnych do rejestracji za pomocą innych technik.
 • Inwentaryzacje i monitoring terenów inwestycyjnych i przemysłowych. W tej dziedzinie zastosowanie mają przede wszystkim Numeryczne Modele Pokrycia Terenu (DSM) oraz chmury punktów. W ten sposób monitorujemy każdy rodzaj budowli, obszary przemysłowe, szczególnie te do których bezpośredni dostęp jest mocno utrudniony, lub niebezpieczny. Co najważniejsze pomiar taki jest nieinwazyjny, nie ingeruje w badany obiekt, oraz umożliwa obserwowanie jego z pewnej odległości, perspektywy, która z ziemi trudna była by do uzyskania.
 • Krótkoterminowe aktualne mapy. Nałożenie obrazu rastrowego (np. dowolnej gotowej mapy) z mapą wektorową umożliwia porównanie i szczegółową ewidencję obiektów naziemnych. Ortomapy wygenerowane z nalotów UAV często służą do ewidencji gruntów i budynków (EGiB)
 • Architektura i konserwacja zabytków. Dane pozyskane ze specyficznego nalotu UAV umożliwiają uzyskanie gęstej chmury punktów, która jest produktem wyjściowym dla dalszej obróbki w programach architektonicznych np. ArchiCAD, czy innych programów do generowania modeli 3D budynków.